Journal

(day-to-day work)

No Time to Rage (Rehearsal I)

Choreographer: Eduardo Vallejo Pinto.
Interpreters: Javier Monzón, Michela Lanteri, Valentina Pédica, Yaiza Caro Martínez, Delaney Conway, Mai Mat​suki nad Eduardo Vallejo Pinto.
Photo: Alba Muriel.
Centro Danza Canal.

No Time to Rage (Audition)

Choreographer: Eduardo Vallejo Pinto.
Photo: Alba Muriel.
Estudio Fedriani.

Indulgence (Rehearsal)

Choreographer: Eduardo Vallejo Pinto.
Interpreter: Eduardo Vallejo Pinto.
Photo: Diego Cavia.
Centro Danza Canal/Estudio Fedriani.

Theory of Doubt (Rehearsal)

Choreographer: Eduardo Vallejo Pinto.
Interpreters: Michela Lanteri, Valentina Pedica y Eduardo Vallejo Pinto.
Photo: Alba Muriel.
Centro Danza Canal.

Refraction (Rehearsal)

Choreographer: Eduardo Vallejo Pinto.
Interpreters: Michela Lanteri y Eduardo Vallejo Pinto.
Lighting Design: Kira Argounova.
Photo:  Nacho Arcos.

Tell the Dust (Rehearsal)

Choreographer: Eduardo Vallejo Pinto.
Interpreters: Claudia Fernández, Michela Lanteri, Maddi Ruiz de Loizaga, Eduardo Vallejo Pinto.
Video: Belén Herrera de la Osa.
Photo: Alba Muriel.
Centro Cultural Conde Duque.

Restitution (Rehearsal)

Choreographer: Eduardo Vallejo Pinto.
Interpreter: Eduardo Vallejo Pinto.
Video: Belén Herrera de la Osa.
Photo: Alex Cruz.